Księga handlowa

 • rejestracja i aktualizacje firmy w Urzędzie Skarbowym (NIP-2, VAT-R, VAT-R/UE), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZPA, ZFA, ZUA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWUA, ZZA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA), Urzędem Statystycznym (REGON)
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, na życzenie klienta zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • wystawianie faktur od wewnątrz unijnych transakcji
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • potwierdzanie sald z poszczególnymi kontrahentami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji zakupu podatku od towarów i usług
 • księgowanie wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych
 • księgowanie pozostałych dokumentów księgowych
 • prowadzenie rozliczeń właścicieli i udziałowców
 • prowadzenie rozliczeń z pracownikami
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • rozliczanie różnic kursowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: NIP, VAT, CIT, PIT
 • sporządzanie odpowiednich deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów
 • bezpośrednie informowanie o wysokościach podatków i składek ZUS za dany okres
 • sporządzanie przelewów na w/w płatności

oraz

 • sporządzanie bilansów otwarcia i zamknięcia (roczne sprawozdania finansowe)
 • tworzenie planów kont i polityki rachunkowości
 • wystawianie faktur sprzedaży, faktur korygujących sprzedaż
 • wystawianie not korygujących
 • wystawianie not odsetkowych i ponagleń do zapłaty
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia